3M™ VHB™ Băng chống cháy 5958FR

Đáp ứng kiểm tra tính dễ cháy FAR 25.853 (a) đốt theo chiều dọc 12 giây, Phụ lục F, Phần I (a) (ii)